ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ

Tigray Region Ethics & Anti-Corruption Commission

ግዕዝይና ኣብዚ የቃልዑ

Uploading...
Please Wait!
Choose a file to upload [ + ]
 

መልእክቲ   

           ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ

 

  ዘለናሉ መዋእል በቲ ሓደ ገፅ ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ብምህናፅ ህዝቢ በቢ ደረጅኡ ተረባሒ ዝóነሉ ጉዕዞ ተሃድሶ ኢትዮAያ ከዕውት ዝቃለስ ልምዓታዊ መንግስትና በቲ ካሊእ ገፅ ብዋጋ ድ<ነት ህዝቢ ውልቀ ክራይ ኣከብቲ ዘይግበኦም ረብሓ ክረ<ቡ ዘክእል ናይ ክራይ ኣካቢ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ልዕልና ንከረጋግፁ ዘሎን ዘየሎን መንገዲ በለፅ ተጠቂሞም ልምዓትና ክóልፉ ኣብ ዝረባረብሉ እዋን ግድን ድማ ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ጉዕዞ ሕዳሰና ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዓወታት እናመዝገበ ኣብ ዝþደሉ ጊዜ ኢና ንርከብ፡፡

  ገበን ግዕዝይና ካብቶም ተግባራት ክራይ አካብነት ዝግለፀሎም መዳያት ሓደ ኮይኑ ባህሪኡን ትሕዝትኡን ረቂቅን ዝተሓላለþን ብቀጥታ ዝረአ ተጎዳኢ ዝóነ ውልቀ ሰብ ዘይረኣየሉ ኮይኑ ናይ ምስዋር ተ<እሉኡ ካብ ካልኦት ገበናት ብዝþፍአ ተሓቢኡ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ኣብ ቅልውላው ከእቱ ዝገብር ፀረ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና እዩ።

  መንግስቲ ብብርኪ ሃገርን ክልልን ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና ህዝቢ ብምትሕብባር ዕውት ስራሕ ንክሰርሑ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ኣጣይሹ ናይ ምክልáል፣ ግንዛበ ናይ ምፍጣር፣ ንብልሽው ኣሰራርሓታት ኣብ ምስትልን ነዚ ሰጊሮም ገበን ግዕዝይና ፈፂሞም ንዝርከቡ ጉዳዮም ብሕጋዊ መንገዲ እናተርአየ ግቡእ ቅፅዓት ክረ<ቡን ብዘይኣግባብ ዝጓሕጕሕዎ ሃፍትን ንብረትን ህዝብን መንግስትን ናብ መንግስቲ ክምለስ ዓብይ ስራሕ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ።

  ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ክልልና ብኣንፃር ዝተጣየሸሉ ዕላማን ልኡ<ን ክሳብ ሐዚ ዝሰርሖም ብርክት ዝበሉ ናይ ግንዛበ ምፍጣርን ገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣOሪብካ ናይ ምOፃዕ ተግባራት ዝፈፀመ እኳ እንተኮነ ብዓይኒ ንህዝቢ ብምምሃር ግዕዝይና ዘይሽከም ሕ/ሰብ ምፍጣር እንትረአ ብዙሕ ዝተርፎ በዓል ሕሉፍ ዕዳ ብምዃኑ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ።

 ስለዚ ኣንፃር ክራይ ኣካቢ ኣተሓሳስባን ተግባርን እነካይዶ ቃልሲ ካብ ዝኾነ ጊዜ ንላዕሊ ኣሐይልና ብምቅላስ ህዳሰ ክልልናን ሃገርናን ክነበስር ኣብ እንገብሮ ርብርብ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኮሚሽንና ተሰሊፉ ፀረ ግዕዝይና ቃልሱ ብዝተወደበ ኣገባብ ከበርትዕ ፃውዒተይ እንተቅርብ ደገፍ ህዝብን መንግስትን ከምዘይፍለየና ብምትእምማን እዩ።

 

                                                      ግዕዝይና ምቅላስ ድክነት ምቅላስ እዩ!!