መልእኽቲ ኮሚሽነር

ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶ መሪሕ ውድብና ህ.ወ.ሓ.ት /ኢ.ሀ.ወ.ዴ.ግ/ እቲ መንገዲ ልምዓት ፣ ሰላምን ህንፀት ዲሞክራሲን ዝያዳ ተጠናኺሩ ብምቅፃሉ ዓለም ብሙሉእ ፈታዊን ፀላኢን ብዘይፈሊ ዝመስከረሎም ዓበይቲ ዓወታት ክንሓፍስ ክኢልናን ሕዚ እውን ከም ትማሊ  ኣብ ቃልሲን ዓወትን እንርከብ ሃገርን ህዝብን ኮይና ኣለና። ይኹን እምበር ዘሕለፍናዮም ናይ ቃልሲን ዓወትን ዓመታት  ብዘይካ ነዙይ  ዝፃረር ክራይ ኣካቢ ኣረኣእያን ተግባርን ዝወለዶም ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ፣ ፀቢብነት ፣ ትምክሕቲ ፣ ናይ ሃይማኖት ኣክራርነት ፣ በለፅን ፀረ-ዲሞክራሲን ግዕዝይናን ሕጋዊን ትካላዊን ብዝኾነ መንገዲ ፊት ንፊት ብዕላማ ፅንዓት ገጢምና ልዕልነት ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መስመር ካብ ምርግጋፅ ወፃእ ዝተረኸቡ ዓወታት ኣይኮኑን።


ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ሃገርናን ክልልናን ናይ ክራይ ኣካቢ ኣተሓሳስባን ተግባርን መግለፂ  ንዝኾነ ግዕዝይና ናይ እንሃንፆ ዘለና ስርዓት ሓደጋ ናብ ዘይኾነሉ ብርኪ ንምውራድ ሕጋዊን ትካላዊን ብዝኾነ መንገዲ ብንጡፍ ተሳትፎ ህዝቢ ነቲ ቃልሲ ዘተሓባብር ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይን ኣጣይሹ  ምቅላስ እንካብ ዝጅምር ዓሰርተታት ዓመታት ኣቁፂሩ ኣሎ።  በዙይ መሰረት እውን ሰፋሕቲ ናይ ሕ/ሰብ ፀረ-ግዕዝይና ቃልሲ ግንዛበ መዕበይ ስልጠናታትን መፅናዕቲ ስርዓት ኣሰራርሓ ፣ ምዝገባ ሃፍቲ ፣ ምጥንኻር ፀረ-ግዕዝይና ውዳበታትን ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ስራሕቲን እንዳተሰርሐ  መፂኡ እዩ።  ኣብ ተገልጋላይ ህዝብና ዝርአ መረረትን ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ማእኸል ብምግባር ኩሉ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ብዝተነፀረ ኣንፈት መሰረት ብፅሬት ክሓልፍን ክሕተት ዝግበኦ ክሕተት ተገይሩ እዩ።  እቲ ዝቐረየ ህዝብና ብዝኣተናዮ ቃል መሰረት ግቡእ ግልጋሎት ብምሃብ ህዝብና ቀሲኑ ኣብ ልምዓቱ ክውዕልን ንሱ ዝረውየሉን ዝምስክረሉን ስርዓት ፍትሒ ምርግጋፅ እዩ።

ብክልልና ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክወድቕ ዘኽእል ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ኣውፂኡ ነቲ ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና ኣብ ምሕያል እዩ ዝርከብ።  ስለዝኾነ እውን መላእ ሕ/ሰብ ትግራይን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን በዞም ሓደሽቲ ኣዋጃት ዝተሓቆፉ  ህዝባዊ ትካላት ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ኣብ ጎድኒ ኮሚሽና ኾይንኩም ኣብ ቃልሲ ፀረ-ግዕዝይና ንክትረባረቡ ፃዊዕተይ የቕርብ።