መፅናዕቲ

ብቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተመሓይሹ ዝወፀ መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ኣዋጅ ቁፅሪ 208/2003 ዓንቀፅ 9 ን/ዓንቀፅ 3 መስረት ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ዝተቓልዑ ወይ ክቓልዑ ዝኽእሉ ኣሰራርሓታት ብምፅናዕ ንክመሓየሹ ብመፅናዕቲ ብዝተደገፈ መልክዑ ከምዘማኽርን ንተግባራዊነቱ ከምዝከታተልን ተቐሚጡ ይርከብ፡፡ 

በዚ መሰረት እዚ ኮሚሽን ብህዝብን መንግስትን ዝተወሃቦ ተግባርን ሓላፍነትን በኣግባቡ ንምውፃእ ምስ ናይ ሃገርናን ክልልናን ዝወፀ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብምጥዕዓም ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ንምክልኻል ስትራተጂክን ዓመታውን ትልምታት ኣውፂኡ ንተግባራዊነቱ ኣብ ምንቕስቓስ ይርከብ፡፡

ብኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ተታሒዞም ዝነበሩ መደባት ምክልኻል ግዕዝይና ንምትግባር ኣብ ኣብያተ ዕዮን ትካላት ልምዓትን መንግስቲ ንግዕዝይናን ብልሽውን ኣሰራርሓ ዝተቓልዑ ወይ ክቃልዑ ዝኽእሉ ኣብ ከይዲ ስርዓት ኣሰራርሓታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮን ትካላት ልምዓትን መንግስቲ ቅድመ መፅናዕቲ ብምክያድ ትግበራ መፅናዕቲ ዝካየደለን ኣብያተ ዕዮን ዝፅንዑ ከይዲ ስራሕትን ተግባራትን በቕደም ሰዓብ ብምንፃርን ቀፃሊ ክትትል ብምክያድን ዝተረኸበ መረዳእታ ውፅኢቱ ብምግምጋም ናብ መፅናዕቲ ንምእታው ተኻኢሉ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ዕዮታት ዝተገበረ መፅናዕቲ ቐሪቡ ኣሎ፡፡