ንግዕዙያት ፅኑዕ እስራትን ናይ ገንዘብ መቕፃዕትን ንክቅፅዑ ተወሲንሎም።

ብኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ሓሰተኛ ሰነድ ብምድላውን ምግልጋልን ዝተኸሰሱ ፅኑዕ እስራትን ናይ ገንዘብ መቕፃዕትን ንክቅፅዑ ተወሲንሎም።

ኣብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ምሉእ 1ይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣዳመይቲ

 ኣይተ ኣስመላሽ ገብረስላሴ ኪዳነማርያም ርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ

 ኣይተ ዓንዶም ተጠምቀ ገብረእዝጋብሄር ገንዘብ ተሓዚን ንብረት ክፍልን እቲ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም እንትሰርሑ ካብ 29/08/2007 ዓ.ም ክሳብ 19/4/2009 ዓ.ም ኦዲት ተገይሩ ኣብ መጀመርያ ብር141,095.56 ኣብ መበል ካልኣይ እዋን ብር99,921.87 ብድምር 241,016.93 ከምዘጉደሉ ብኦዲት ተረጋጊፁ እቲ ገንዘብ እውን ናብ መንግስቲ ኣታዊ ክግበር ብኦዲተር ተሓቢሩ እናሃለወ ካብቲ ዝተገለፀ መጠን ገንዘብ ብር105,833.06 ናብ ምንግስቲ ኣታዊ ከምዝተገበረ ናይ ሓሰት ሰነድ ብምድላው ፤ ኣይተ ኣስመላሽ ገብረስላሴ መዳለዊ ሰነድ  ብምዃን ኣይተ ዓንዶም ተጠምቀ ድማ ገንዘብ ተቐባሊ ኣብ ዝብል ብምፍራም እቲ ገንዘብ ኣታዊ ከምዝኾነ ሓሰተኛ ሰነድ ኣዳሊዎም፡፡

ኣይተ ኣስመላሽ ገብረስላሴ እቲ ገንዘብ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ከምዝተገበረ ናብ ቤት ፅሕፈት ፋይናንስ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ናይ ሓሰት ደብዳቤ ኣዳሊዎም፡፡

 ኣይተ ኣይተ ዓንዶም ተጠምቀ ገንዘብ ተሓዚን ንብረት ክፍልን እቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ሓሰተኛ ሰነድ ምድላውን እምነት ምጉድል ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰብ   ዝቐረበሎም ክሲ ዓቃቢ ሕጊ ብዘቕረቦ መርትፆታት ስለዝተረጋገፀ ተኸሰስቲ ብዕለት 29/6/2011ዓ.ም ምድብ መጋባእያ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ማእኸላይ ቤት-ፍርዲ ሸራሮ ኣብ ዝወዓሎ ምድብ መጋባእያ ብዝቐረበሉ መረዳእታ መሰረት

 1. ኣይተ ኣስመላሽ ገ/ስላሴ ከ/ማርያም 4 ዓመት ፅኑዕ እስራትን ብር2500.00

2ይ.ተኸሳሲ ኣይተ ዓንዶም ተጠም 6 ዓመት ፅኑዕ እስራትን ብር2000.00 ቅፅዓት ተወሲንሎም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.