ጨረታ ምልክታ

ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ  ንበጀት ዓመት 2011 ንዞባታት ግልጋሎት ዝዉዕል ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ።  ስለ’ዚ እቲ ዝተጠቐሰ እተማልኡ ነጋዶ ክትወዳደሩ ንዕድም።

 • ናይ ዘመኑ ግብሪ ዝኸፈልሉ መረዳእታ ኣብ ሓደ ገፅ ኮፒ ጌሮም ከቕርቡ ዝኽእሉ
 • ኣብ ቢሮ  ፋይ/ኢኮ/ልምዓት ናይ መቕረባይ ዝተመዝገብሉ ኣብ ሓደ ገፅ ኮፒ ጌሮም ከቕርቡ ዝኽእሉ
 • ቫት (VAT)  ዝተመዝገብሉ ኣብ ሓደ ገፅ ኮፒ ጌሮም ከቕርቡ ዝኽእሉ
 • ቲ ን ቁፅሪ ዘለዎን ኣብ ሓደ ገፅ ኮፒ ጌሮም  ከቕርቡ ዝኽእሉ
 • ናይ ጥሪ  2011 ዓ/.ም ዲክላሬሸን ከቕርቡ ዝኽእሉ
 • ናይ ጨረታ መኽበሪ ቢድቦንድ ወይ ብጥረ ገንዝብ 5000 ፣ ቅድሚ ጨረታ ምኽፋቱ ክትሕዝ ዝኽእል።
 • ዝተዳለወ ጨረታ ዶኩመንት ካብ ኮሚሽን ቢሮ ቑፅሪ 261 ዳ/ ዕደ/ፋ/ምም/ር ንብረትን ዘይምልስ ብር 30 ከፊሎም ክወስዱ ይኽእሉ
 • ካብ ዕለት 06/07/2011  ክሳብ ዕለት 20/06/ 2011ዓ/ም  ኩሉ ጊዜ ኣብ ስራሕ ስዓት ምውሳድ ይካኣል
 • ጨረታ ዕለት 20/07/2011ዓ.ም ስዓት 8:30 ድ/ቐትሪ ዝዕፆ ይኸውን።
 • ጨረታ ዝኽፈተሉ 20/07/2011 ዓ.ም ስዓት 9:00 ድ/ቐትሪ ይኸውን።
 • ጨረታ ዋጋ ፀኒዑ ዝፀንሐሉ ን20 መዓልቲ  ይኸዉን።
 • ኹሉ ጨረታ ተወዳዳራይ ኣብ’ቲ ዝተነፀረ ግዜ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪል ኣብ ዝተረኺበሉ ይክፈት።
 • ጨረታ ብሽምዒ ዝተኣሸገ ናይ ሕድሕድ ዋጋን ጠቕላላዋጋን ብንፁር የቕምጥ።
 • ሰዓራይምስተፈለጠኣብውሽጢ  5ናይስራሕመዓልቲውዕልይኣስር ።
 • ሰዓራይ ዝሰዓርዎ ንብረት ብ ናይባዕሎም መጓዓዝያ ናብ ኮሚሽና ብውዕል መሰረት ከቕርብ ዝኽእል።
 • ኣብ ከይዲ ጨረታ ጨረታ ንምዝባዕ ዝፈተኑ ተጫረቲ ካብ ጨረታ ወፃኢ ከም ዝኾኑ ንቐፃሊ ኣብ ዕደጋ መንግስቲ  ንከይሳተፍ ከም ዝግበር ንዘትሓዝዎ መኽበሪ ጨረታ ከም ዝውረስን
 • እቲ ኮሚሽን ዝሓሸ መማረፂ ተረኺቡ ብክፋል ይኹን ብሙሉእ እቲ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ሕልው ምዃኑ  ፣
 • ድሕሪ ምዕፃው ጨረታ ንዝመፅእ ሰነድ ጨረታ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ
 • ኣብ ሰነድ ጨረታ ግልፂ ንዘይኾኑ ሓሳባት መብራህርሂ ብፅሑፍ ምሕታት ከም ዝከኣል
 • ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኮሚሽና ጥቓ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ዝርከብ ሓበራዊ ህንፃ ግራዉንድ ቢሮ ቑፅሪ  261 ብኣካል ብምምፃእ ወይ ብስልኪ ቑፅሪ 0344-40 44 17 ብምድዋል ምሕታት ይካኣል።