ንሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ዞባታት ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡

ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ ግዕዝይና ንምክልኻል ካብ ዘለዎ ልዑል ድልየት ቆራፅነትን ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ኣብ ሸውዓቲአን ዞባታት ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ናብ ህዝቢ ተበፃሒ ንኽኸውን ብዝወሰኖ መሰረት ኣብ ኩለን ዞባታት ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ሰራሕተኛታት ቖፂሩን እናቖፀረን ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት ንዝተቖፀሩ 102 ሰራሕተኛታት

  1. ኣብ ሓፈሻዊ ስራሕቲ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ምክልኻል ግዕዝይናን
  2. ትርጉም ግዕዝይና፣ ዓይነታትን ሜላታትን ምኽልኻል ግዕዝይናን
  3. ኣድላይነት ምጥያሽ ውዳበታት ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ንምክልኻል ግዕዝይና
  4. ሞያዊ ስልጠና ከይዲ ምርመራን ክስን ገበን ግዕዝይና
  5. ዝተመሓየሸ ሕጊ ገበን ግዕዝይና
  6. ከይዲ ምምዝጋብን ምፍላጥን ሃፍቲ ሰራሕተኻታት መንግስቲ
  7. ጥቕምን ኣጠቓቕማን ሶሻል ሚድያ

ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ስነ-ምግባሮም ብምሕላው ዝተውሃቦም ሓላፍነት ብኣግባቡ ብምፍፃም ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ካባና ዝፅበዮ ስራሕቲ ክንሰርሕ ድርብ ሓላፍነት እንሽከመሉ እዋን ከምዝኾነ ተረዲእና ኩሉ ሰራሕተኛ ሞያዊ ሰነ-ምገባሩ ሓልዩ ለይትን ቀትርን ከገልግል ኮሚሽነር ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ኣይተ ብርሃነ ተኽሉ ብኣፅንኦት ኣተሓሳሲቦም፡፡ ሰልጠንቲ እውን እቲ ካብ 24-26/7/2011 ዓ.ም ክውሃብ ዝፀንሐ ስልጠና ንስርሖም ዓብዪ ዕጥቂ ከምዝኾኖም ድሕሪ ምግላፅ ንተግባራውነቱ  እጃሞም ከምዘወፍዩ ቃል ኣትዮም፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.