ዳይሬክቶሬት

ተ.ቁቁፅሪ ስልኪ ዳሬክቶሬት ኮሚሽን ስነ-ምግባን ፀረ-ግዕዝይናን ትግራይ
1+251344417673ኮሚሽነር
2+251344404413ምክትል ኮሚሽነር
ዳሬክቶሬት መፅናዕቲ፣ ውዳበታት፣ ትምህርትን ስልጠናን ምክልኻል ገበን ግዕዝይና
4+251344404371ዳሬክቶሬት ምፍላጥን ምምዝጋብን ሃፍቲ
5+251344419078ጉጅለ ትምርትን ስልጠናን
6+251344416074ጉጅለ መፅናዕቲ ክፍተት ኣሰራርሓ
7+251342400047ጉጅለ ውዳበታት
8+251344418978ጉጅለ ምፅራይ ገበን ግዕዝይና
9+251344404420ጉጅለ ክስን ሞጎትን
10+251344402401ርክብ ህዝቢ
11+251344404417ዳሬክቶሬት ዕደጋ፣ ፋይናንስን ምምሕዳር ንብረትን
12+251344402391ዳሬክቶሬት ልምዓታዊ ትልሚ
13 +251344419164ዳሬክቶሬት ኣመራርሓ ስራሕ ሓይሊ ሰብ
14+251344404425ጉጅለ ሓበሬታ /ጥቆማ/
ተ.ቁቁፅሪ ፋክስ ኮሚሽን
1+251344417662ኮሚሽነር
2+251344416075ዳሬክቶሬት ምፅራይ ክስን መጎትን